ÁSZF

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

Jelen dokumentum tartalmazza a Tisza Mozi Kft. mint szolgáltató (a továbbiakban: "Szolgáltató") által üzemeltetett Tisza Mozi elnevezésű mobil applikáción (a továbbiakban: Applikáció) keresztül elérhető szolgáltatások felhasználóira (a továbbiakban: Felhasználó) vonatkozó általános szerződési feltételeket (a továbbiakban: „ÁSZF”).

Jelen ÁSZF a Szolgáltató valamennyi, az Applikáción keresztül Felhasználó által elérhető szolgáltatás igénybevételének feltételeit tartalmazza.

Az Applikáció használatához szükséges azon technikai tájékoztatást, melyet jelen ÁSZF nem tartalmaz, az Applikációban elérhető egyéb tájékoztatások nyújtják.

A szerződés nyelve magyar és a szerződés nem minősül írásbeli szerződésnek, azokat Szolgáltató nem iktatja, így az utólag nem hozzáférhető, és nem megtekinthető, ide nem értve a megrendelések adatait.

Szolgáltató semmilyen magatartási kódex rendelkezéseinek nem veti alá magát.

Az Applikáció felhasználásával létrejövő szerződésre a magyar jog az irányadó, figyelembe véve az Európai Unió távollévők közötti kereskedelemre vonatkozó irányelvét.

1. Adatok

Szolgáltató adatai

Név: Tisza Mozi Kft.
Székhely: 5000 Szolnok, Templom u. 4.
Cégjegyzékszám: 16-09-000281
Nyilvántartásba vevő szerv: Szolnoki Törvényszék Cégbírósága
Adószám: 10332245-2-16
Számlavezető pénzintézet: Raiffeisen Bank Rt.
Számlaszám: ........-........-........
E-mail cím: tiszamozi@tiszamozi.hu
Telefonszám: +36 56 424910

A Szolgáltatás nyújtásához igénybe vett tárhelyszolgáltató:

Neve: WEBHU Kft.
Címe: 5008 Szolnok, Munkácsy Mihály utca 46.

2. A Szolgáltatás tárgya

Az Applikáció célja, hogy a Tisza Mozi film kínálatáért, rendezvényeiért érdeklődök jegyet vásároljanak, illetve a Moziban működő kávézóban asztalt foglaljanak.

3. Az Applikációban elérhető szolgáltatások igénybevételének feltételei és menete

Az applikáció használatának technikai előfeltétele, hogy Felhasználó az Applikációt letöltse a Google Play, vagy az AppStore áruházból.

Az Applikáció letöltése díjfizetési kötelezettséget nem von maga után.

Az Applikációban elérhető szolgáltatások igénybevétele nem igényel regisztrációt.

3.1. Mozijegy vásárlása

Az applikációban megjelenő filmcímre vagy plakátra kattintva megjelenik a választott film leírása, illetve az, hogy mely napokon, melyik teremben, milyen időpontokban kerül vetítésre.

Az időpont kiválasztása után kell megadnia a vásárolni kívánt jegy mennyiséget.

A lapon megjelenő kirajzolt teremképen jelöletlen mezőkkel szemléltetjük a rendelkezésre álló szabad ülőhelyek elhelyezkedését és számát. Önnek egyetlen kattintással azt az ülőhelyet szükséges kijelölnie, amely választásának legszélső bal oldali eleme. Így a rendszer a kattintásától balra kezdődően kijelöli az Ön által megadott darabszámú és elhelyezkedésű széket.

Amennyiben a választásán módosítani kíván, kattintson a lehetőségek közül más az Ön számára szimpatikus ülőhelyre. A választást csak akkor tudja elfogadni rendszerünk, amennyiben azt a terem aktuális kihasználtsága lehetővé teszi. A kiválasztott ülőhelyeket sárga színnel jelölt mezők szemléltetik. A mozijegy kiválasztása nem kötelezi a Nézőt annak megvásárlására. Amennyiben a Néző mégsem kívánja megvásárolni a kiválasztott mozijegyet, akkor a vásárlás folyamatát a „Mégsem” gombra kattintva megszakíthatja.

A név, e-mail cím megadását követően, a Jegy megvásárlása gomb megnyomásával átirányítjuk az OTP Simple Pay pénzügyi szolgáltató fizetési felületére. Itt kell megadnia a fizetéshez szükséges információkat, adatokat. A tranzakció több másodpercet is igénybe vehet. Megrendelése akkor válik véglegessé, ha a fizetés sikeresen lezárult.

Ezt követően a rendszer visszairányítja Önt az applikáció felületére, ahol pdf. formátumban letölthetővé válik a jegy.

A jegy bemutatására kinyomtatva, és mobilkészüléken keresztül van lehetőség a helyszínen.

3.2. Asztalfoglalás

Az applikációban lehetőség nyílik a mozi kávézójába asztalt, illetve helyet foglalni. Az asztalfoglalás fülre kattintva jelenik meg a kávézó virtuális rajza, ahol az érkezés időpontja és az érkezők létszámának megadása után van lehetőség kiválasztani a helyeket a rajzon.

A foglalás ára teljes egészében lefogyasztható. Az Asztalfoglalás gomb megnyomásával Ön megrendeli a jegyeket és ezt követően átirányítjuk az OTP Simple Pay pénzügyi szolgáltató fizetési felületére. Itt kell megadnia a fizetéshez szükséges információkat.

Fontos! A lefoglalt helyeket az érkezés időpontjától számított 30 percig tartjuk fenn, ezt követően a foglalás törlődik, ára pedig nem fogyasztható le.

3.3. Ajánlati kötöttség

Az elfogadott és teljesített megrendelése alapján elektronikus úton megkötött szerződés jön létre, amelyre a polgári törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény, az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvényben foglaltak irányadóak. A szerződés a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014 (II.26.) Korm. rendelet hatálya alá tartozik.

4. A Felhasználót megillető elállási és szavatossági jogok

4.1. Elállási jog

Felhasználót a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014 (II.26.) Korm. rendelet 29. § (1) bekezdés l) pontja alapján nem illeti meg felmondási jog a szabadidős tevékenységekhez kapcsolódó szolgáltatásra irányuló szerződés esetében, ha a szerződésben meghatározott teljesítési határnapot vagy határidőt kötöttek ki.

4.2. Szavatossági jogok

4.2.1. Kellékszavatosság

Felhasználó a Szolgáltató hibás teljesítése esetén a Szolgáltatóval szemben kellékszavatossági igényt érvényesíthet. Fogyasztói szerződés esetén Felhasználó az átvétel időpontjától számított 2 éves elévülési határidő alatt érvényesítheti szavatossági igényeit, azokért a hibákért, amelyek az átadás időpontjában már léteztek. Két éves elévülési határidőn túl kellékszavatossági jogait Felhasználó érvényesíteni már nem tudja.

Nem fogyasztóval kötött szerződés esetén a jogosult az átvétel időpontjától számított 1 éves elévülési határidő alatt érvényesítheti szavatossági igényeit.

Felhasználó – választása szerint – kérhet kijavítást vagy kicserélést, kivéve, ha az ezek közül a Felhasználó által választott igény teljesítése lehetetlen vagy a Szolgáltató számára más igénye teljesítéséhez képest aránytalan többletköltséggel járna. Ha a kijavítást vagy a kicserélést Felhasználó nem kérte, illetve nem kérhette, úgy igényelheti az ellenszolgáltatás arányos leszállítását vagy a hibát a Szolgáltató költségére Felhasználó is kijavíthatja, illetve mással kijavíttathatja vagy – végső esetben – a szerződéstől is elállhat.

Jelentéktelen hiba miatt elállásnak nincs helye.

A Felhasználó a választott kellékszavatossági jogáról egy másikra is áttérhet, az áttérés költségét azonban köteles viselni, kivéve, ha az indokolt volt, vagy arra a Szolgáltató adott okot.

A Felhasználó köteles a hibát annak felfedezése után haladéktalanul, de nem később, mint a hiba felfedezésétől számított kettő hónapon belül közölni a Szolgáltatóval.

A Felhasználó közvetlenül a Szolgáltatóval szemben érvényesítheti kellékszavatossági igényét.

A szerződés teljesítésétől számított hat hónapon belül a kellékszavatossági igénye érvényesítésének a hiba közlésén túl nincs egyéb feltétele, ha Felhasználó igazolja, hogy a terméket a Szolgáltatótól vásárolta (számla vagy a számla másolatának bemutatásával). Ilyen esetben a Szolgáltató csak akkor mentesül a szavatosság alól, ha ezt a vélelmet megdönti, vagyis bizonyítja, hogy a termék hibája a Felhasználó részére történő átadást követően keletkezett. Amennyiben a Szolgáltató bizonyítani tudja, hogy a hiba oka a Felhasználónak felróható okból keletkezett, nem köteles Felhasználó által támasztott szavatossági igénynek helyt adni. A teljesítéstől számított hat hónap eltelte után azonban már a Felhasználó köteles bizonyítani, hogy a Felhasználó által felismert hiba már a teljesítés időpontjában is megvolt.

Ha Felhasználó a szavatossági igényét a terméktől - a megjelölt hiba szempontjából - elkülöníthető része tekintetében érvényesíti, a szavatossági igény a termék egyéb részeire nem minősül érvényesítettnek.

5. Jogérvényesítési lehetőségek

5.1. Panaszügyintézés helye, ideje, módja

Felhasználó a szolgáltatással vagy a Szolgáltató tevékenységével kapcsolatos kifogásait a 2-es pontban feltüntetett elérhetőségeken keresztül gyakorolhatja.

Szolgáltató a szóbeli panaszt, amennyiben arra lehetősége van, azonnal orvosolja. Ha a szóbeli panasz azonnali orvoslására nincs lehetőség, a panasz jellegéből adódóan, vagy ha a Felhasználó a panasz kezelésével nem ért egyet, akkor a Szolgáltató a panaszt rögzíti és 30 napon belül érdemi választ küld.

Szolgáltató a hozzá írásban érkezett panaszt 30 napon belül érdemben megválaszolja. Az intézkedés jelen szerződés értelmében az elektronikus levelezési címre történő válaszadást, vagy postára adást jelenti.

A panasz elutasítása esetén Szolgáltató az elutasítás indokáról tájékoztatja a Felhasználót.

5.2. Egyéb jogérvényesítési lehetőségek

Amennyiben Szolgáltató és Felhasználó között esetlegesen fennálló jogvita Szolgáltatóval folytatott tárgyalások során nem rendeződik, a Felhasználó jogosult:

  • Panasztételre a fogyasztóvédelmi hatóságnál,
  • Békéltető testület eljárásának kezdeményezésére.

A Békéltető testületek elérhetőségei:

Baranya Megyei Békéltető Testület Címe: 7625 Pécs, Majorosy Imre u. 36. Levelezési címe: 7602 Pécs, Pf. 109. Telefonszáma: (72) 507-154 Fax száma: (72) 507-152 Elnök: Dr. Bodnár József E-mail cím: bekelteto@pbkik.hu.

Bács-Kiskun Megyei Békéltető Testület Címe: 6000 Kecskemét, Árpád krt. 4. Telefonszáma: (76) 501-525, (76) 501-500 Fax száma: (76) 501-538 Elnök: Dr. Horváth Zsuzsanna E-mail cím: bekeltetes@bacsbekeltetes.hu

Békés Megyei Békéltető Testület Címe: 5600 Békéscsaba, Penza ltp. 5. Telefonszáma: (66) 324-976, 446-354, 451-775 Fax száma: (66) 324-976 Elnök: Dr. Bagdi László E-mail cím: bekeltetes@bmkik.hu; bmkik@bmkik.hu

Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Békéltető Testület Címe: 3525 Miskolc, Szentpáli u. 1. Telefonszáma: (46) 501-091, 501-870 Fax száma: (46) 501-099 Elnök: Dr. Tulipán Péter E-mail cím: bekeltetes@bokik.hu

Budapesti Békéltető Testület Címe: 1016 Budapest, Krisztina krt. 99. Telefonszáma: (1) 488-2131 Fax száma: (1) 488-2186 Elnök: Dr. Baranovszky György E-mail cím: bekelteto.testulet@bkik.hu

Csongrád Megyei Békéltető Testület Címe: 6721 Szeged, Párizsi krt. 8-12. Telefonszáma: (62) 554-250/118 mellék Fax száma: (62) 426-149 Elnök: Dr. Horváth Károly E-mail cím: info@csmkik.hu

Fejér Megyei Békéltető Testület Címe: 8000 Székesfehérvár, Hosszúséta tér 4-6. Telefonszáma: (22) 510-310 Fax száma: (22) 510-312 Elnök: Dr. Vári Kovács József E-mail cím: fmkik@fmkik.hu; bekeltetes@fmkik.hu

Győr-Moson-Sopron Megyei Békéltető Testület Címe: 9021 Győr, Szent István út 10/a. Telefonszáma: (96) 520-202; 520-217 Fax száma: (96) 520-218 Elnök: Horváth László E-mail cím: bekelteto@gymskik.hu

Hajdú-Bihar Megyei Békéltető Testület Címe: 4025 Debrecen, Petőfi tér 10. Telefonszáma: (52) 500-735 Fax száma: (52) 500-720 Elnök: Dr. Hajnal Zsolt E-mail cím: hbkik@hbkik.hu

Heves Megyei Békéltető Testület Címe: 3300 Eger, Faiskola út 15. Levelezési címe: 3301 Eger, Pf. 440. Telefonszáma: (36) 416-660/105 mellék Fax száma: (36) 323-615 Elnök: Dr. Gordos Csaba E-mail cím: hkik@hkik.hu

Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Békéltető Testület Címe: 5000 Szolnok, Verseghy park 8. Telefonszáma: (56) 510-610 Fax száma: (56) 370-005 Elnök: Dr. Lajkóné dr. Vígh Judit E-mail cím: kamara@jnszmkik.hu

Komárom-Esztergom Megyei Békéltető Testület Címe: 2800 Tatabánya, Fı tér 36. Telefonszáma: (34) 513-010 Fax száma: (34) 316-259 Elnök: Dr. Rozsnyói György E-mail cím: kemkik@kemkik.hu

Nógrád Megyei Békéltető Testület Címe: 3100 Salgótarján, Alkotmány út 9/a Telefonszám: (32) 520-860 Fax száma: (32) 520-862 Elnök: Dr. Pongó Erik E-mail cím: nkik@nkik.hu

Pest Megyei Békéltető Testület Címe: 1055 Budapest Kossuth tér 6-8. Telefonszáma: (1)-474-7921 Fax száma: (1)-474-7921 Elnök: dr. Csanádi Károly E-mail cím: pmbekelteto@pmkik.hu

Somogy Megyei Békéltető Testület Címe: 7400 Kaposvár, Anna utca 6. Telefonszáma: (82) 501-000 Fax száma: (82) 501-046 Elnök: Dr. Novák Ferenc E-mail cím: skik@skik.hu

Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Békéltető Testület Címe: 4400 Nyíregyháza, Széchenyi u. 2. Telefonszáma: (42) 311-544, (42) 420-180 Fax száma: (42) 420-180 Elnök: Görömbeiné dr. Balmaz Katalin E-mail cím: bekelteto@szabkam.hu

Tolna Megyei Békéltető Testület Címe: 7100 Szekszárd, Arany J. u. 23-25. Telefonszáma: (74) 411-661 Fax száma: (74) 411-456 Elnök: Dr. Gáll Ferenc E-mail cím: kamara@tmkik.hu

Vas Megyei Békéltető Testület Címe: 9700 Szombathely, Honvéd tér 2. Telefonszáma: (94) 312-356 Fax száma: (94) 316-936 Elnök: Dr. Kövesdi Zoltán E-mail cím: vmkik@vmkik.hu

Veszprém Megyei Békéltetı Testület Címe: 8200 Veszprém, Budapest u. 3. Telefonszáma: (88) 429-008 Fax száma: (88) 412-150 Elnök: Dr. Vasvári Csaba E-mail cím: info@bekeltetesveszprem.hu

Zala Megyei Békéltető Testület Címe: 8900 Zalaegerszeg, Petıfi utca 24. Telefonszáma: (92) 550-514 Fax száma: (92) 550-525 Elnök: Dr. Molnár Sándor E-mail cím: zmkik@zmkik.hu; zmbekelteto@zmkik.hu

Online vitarendezés

Online adásvételi szerződéssel összefüggő határon átnyúló fogyasztói jogvita esetén a fogyasztók az online vásárláshoz kapcsolódó, határon átnyúló jogvitáikat elektronikusan tudják rendezni a következő linken https://webgate.acceptance.ec.europa.eu/odr/main/?event=main.home.show&reload=false elérhető online platformon keresztül beadott elektronikus panasz útján.

Bírósági eljárás kezdeményezésére.

6. Egyéb rendelkezések

6.1. Az Általános Szerződési Feltételek egyoldalú módosítása

Szolgáltató jogosult jelen Általános Szerződési Feltételeket a Felhasználók Applikációban történő előzetes tájékoztatása mellett, egyoldalúan is módosítani. A módosított rendelkezések a hatályba lépést követően az Applikáció első használata alkalmával válnak hatályossá Felhasználóval szemben, azokat a módosítást követően indított ügyekre kell alkalmazni.

Szolgáltató továbbá fenntartja a jogot, hogy bármikor, bármilyen változtatást, javítást hajtson végre az Applikáción, előzetes figyelmeztetés nélkül.

Szerzői jogok

Az Applikáció egésze, annak grafikus elemei, szövege és technikai megoldásai, és a Szolgáltatás elemei szerzői jogi védelem vagy más szellemi alkotáshoz fűződő jog védelme alatt állnak.

Szolgáltató a feljogosított felhasználója az Applikációban, valamint az Applikáción keresztül elérhető szolgáltatások nyújtása során megjelenített valamennyi tartalomnak, bármely szerzői műnek, illetve más szellemi alkotásnak (ideértve többek közt valamennyi grafikát és írásos anyagokat, az Applikáció felületének elrendezését, szerkesztését, a használt szoftveres és egyéb megoldásokat, megvalósítást).

Az Applikáció tartalmának, valamint egyes részeinek fizikai vagy más adathordozóra mentése vagy kinyomtatása a Szolgáltató előzetes írásbeli hozzájárulása esetén engedélyezett csak.

Az Applikáció használata, illetve az ÁSZF egyetlen rendelkezése sem biztosít jogot a Felhasználónak az Applikációban szereplő bármely kereskedelmi névnek vagy védjegynek bármely használatára, hasznosítására.

Külön megállapodás, vagy az erre a célra szolgáló szolgáltatás igénybevétele nélkül tilos a Szolgáltató által rendelkezésre bocsátott felület, illetve keresőmotorok megkerülésével a Szolgáltató adatbázisát módosítani, lemásolni, abban új adatokat elhelyezni, vagy meglévő adatokat felülírni.

Jelen Általános Szerződési Feltételek hatályba lépésének ideje: 2020. március

Jelen dokumentum letölthető változata a következő linkre kattintva érhető el: http://www.tiszamozi.hu/aszf.aspx